Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
  Energy MT

Energy Management Team

Фирмата премести офисът си на нов адрес: бул. "Г. М. Димитров" 57, гр. София 1700, България 

НОВИНИ:

С настоящето Ви уведомяваме, че ръководството на нашата компания взе решение за оттегляне от дейността по продажба на електрическа енергия на крайни клиенти след края на 2018 г.

След близо 12 години работа и изградени стабилни партньорски отношения, с някои наши крайни клиенти-потребители от самото начало на дейността ни, решението не е лесно, но от друга страна е напълно закономерно с оглед пазарната конюнктура, в която няма дългосрочна визия за пълна либерализация на пазара, и също така има голяма доза непредвидимост.

Енерджи МТ ЕАД ще продължи активната си дейност в сектора, като засили позициите и фокуса си по две направления, а именно:

  • Прогнозиране, балансиране и изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ производители, както и администриране на участието на ВЕИ производители на Българската независима енергийна борса, в синхрон с последните регулаторни промени;
  • Търговия на едро с електрическа енергия, експертна и консултантска дейност в сектора.

В заключение бихме искали да уверим всички клиенти и доставчици, че решението няма да повлияе на изпълнението на вече сключени договори за покупка и/или доставка на електрическа енергия.

* * *

През януари 2016 г. Енерджи МТ ЕАД стана член на Българската независима енергийна борса и стартира борсова търговия.

* * *

На 01.11.2014г. комбинираната балансираща група на Енерджи МТ ЕАД стартира реална работа. Зад успешния старт и добрите резултати на комбинираната балансираща група стоят едногодишни тестове с производители от ВЕИ и ВЕКП. Енерджи МТ извършва и допълнителни услуги, като прогнозиране на почасовото производство на производители от ВЕИ.

* * *

На 14.10.2013г. с решение № И2-Л-331 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на Енерджи МТ ЕАД допълнение към лицензията за търговия на електроенергия за осъществяване на дейността "координатор на комбинирана балансираща група".

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG