Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
FAQ

FAQ

1.    Какво е либерализиран пазар на електрическа енергия?

Либерализираният пазар на електрическа енергия в България е създаден и функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари. Либерализираният пазар дава възможност на участниците в него да договарят свободно цената и условията на доставка на електрическата енергия и да изберат своя контрагент. По този начин се създава конкурентна среда и цената на електрическата енергия се определя на пазарен принцип.

 

2.    Каква е процедурата по излизане на свободен пазар?

Регистрацията на свободния пазар и смяна на доставчик се администрира от мрежовия оператор, към чиято разпределителна мрежа е присъединен съответният обект. Процедурата е безплатна и се извършва с подаване на документи. Енерджи МТ ЕАД може да извърши процедурата с нотариално заверено пълномощно от вас.

 

3.    Какви са сроковете за смяна на доставчик и колко често може да се сменя доставчикът?

Смяната на доставчик за потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа (ЕРП), следва да се заяви до 10-то число на месеца преди месеца на ефективната смяна. Смяната влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Относно честотата за смяната на доставчик всеки потребител може да вземе решение с оглед условията на сключения от него договор с настоящия доставчик и с оглед нормативния срок за заявяване на смяна на доставчик.

 

           4.    Само по документи ли става смяната?

Да, смятаната на доставчик се извършва по документи; не се извършват никакви физически действия по мрежата и/или съоръженията; търговците на електрическа енергия не са ограничени териториално и могат да доставят електрическа енергия на потребители без значение в коя мрежа е присъединен потребителят.

 

5.    Какво представляват стандартизираните товарови профили?

Стандартизираните товарови профили (СТП) позволяват на клиентите, които нямат електромери за почасово отчитане на консумираната електрическа енергия, да излязат на свободния пазар който функционира с отчитане на почасовите количества потребена електрическа енергия. Такива потребители са стопански потребители с предоставена мощност под 100 кВт и битовите потребители. Самите профили представляват коефициенти за почасово разпределение на общото количество потребена електрическа енергия в рамките на една календарна година. Профилът може да бъде различен в зависимост от характера на потребление на даден обект и се определя служебно от мрежовия оператор.

 

          6.    При спиране на тока към кого да се обръщам?

Без значение дали потребителят е на свободен, или на регулиран пазар, дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия се осъществяват от мрежовия оператор, който притежава лицензия за извършването им; при спиране на захранването отговорен е мрежовият оператор и следва да се обръщате към него; мрежовият оператор също така е отговорен за качеството на електрическата енергия.

 

          7.      Сменят ли се електромерите ?

Не, при смяна на доставчик не се сменят средствата за търговски измерване (електромерите); данните, отчетени по тях се предават от мрежовия оператор на избрания доставчик за целите на фактурирането.

 

          8.    Колко фактури ще получавам ?

При сключване на комбиниран договор (задължителен за потребители със стандартизиран товаров профил) Енерджи МТ издава единна фактура за енергията и мрежовите услуги в края на всеки месец. При сключване на договор за доставка на електрическа енергия между Енерджи МТ ЕАД и потребител с техническа възможност за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, Енерджи МТ ЕАД фактурира електрическата енергия и „цена задължения към обществото“, а мрежовите услуги се фактурират от мрежовия оператор.

 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG