Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
Стандартна балансираща група

Стандартна балансираща група

Стандартна балансираща групаКомбинирана балансираща група  

Същност: От 2012 г. функционира пазарен модел с балансиращи групи (БГ). На свободния пазар всеки участник трябва да прогнозира потреблението/производството си максимално точно. Отклонението от прогнозата се санкционира финансово. С въвеждането на БГ се постига намаляване на индивидуалните небаланси (излишък и недостиг) на всеки Член на Балансиращата Група (ЧБГ), чрез агрегиране на количествата за всеки отделен час между членовете на БГ. В БГ почасовите количества се нетират между отделните ЧБГ и за съответния час БГ е или в излишък или в недостиг с агрегираното количество. Отговорността за небалансите на групата се носи от Координатора на БГ (КБГ) вместо всеки отделен потребител да бъде санкциониран поотделно за собствените си небаланси.

Въвеждане:  Стандартната балансираща група на Енерджи МТ е една от първите активни балансиращи считано от 01.09.2012г..

Резултатите: Сформираната от Енерджи МТ ЕАД балансираща група постига резултати, при които разходите за небаланси на участниците в групата се намаляват с около 50 %.

Електроенергиен системен оператор: След стартиране на балансиращия пазар всички потребители имат разчети за балансираща енергия единствено с Кординатора на Балансиращата Група (КБГ). КБГ поема всички финансови задължения на групата към ЕСО и е отговорен пред ЕСО за всички разплащания.

Разпределяне на небаланса: КБГ разпределя небалансите на балансиращата група пропорционално между участниците в нея, по определена от КБГ методика. За целта КБГ изготвя сетълменти с цел предоставяне на информация на ЧБГ за участието им в общия небаланс на групата и информация за индивидуалните им небаланси след агрегиране на количествата. За клиентите си, които не са в състояние да прогнозират потреблението си, Енерджи МТ ЕАД предлага доставка на електрическа енергия на фиксирана цена с включен разход за балансиране.

Участие в БГ на Енерджи МТ ЕАД: Енерджи МТ ЕАД в качеството си на КБГ предлага и само услугата балансиране, т.е. не е задължително съответният потребител да е клиент за доставка на електрическа енергия на дружеството. Директните клиенти на компанията, сключили договори за доставка и членове на БГ, получават по-добри условия за балансиране.

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG